Ano ang Mabuting Masasabi sa Isang Magreretiro?

Oppenheim Bernhard/Stone/Getty Images

Ang mga angkop na bagay na sasabihin sa isang taong magreretiro ay kasama ang pagbati sa kanya ng maligayang pagreretiro, pagsasabing mami-miss siya at pagpapahayag na siya ay madalas na pag-iisipan. Ang pagreretiro ay isang oras upang mag-alok ng magagandang hangarin at gunitain ang mga positibong pinagsamang alaala.Kung maaari, maging tiyak tungkol sa kung ano ang makaligtaan tungkol sa tao at kung anong masasayang alaala ang ibinahagi upang ang mga komento ay maging totoo. Halimbawa, pag-isipang alalahanin ang isang masayang restaurant na binisita nang magkasama noong naglalakbay para sa trabaho. Banggitin ang ilang kontribusyon na ginawa ng taong nagretiro sa lugar ng trabaho.

Sa ilang mga kaso, maaaring angkop na bumili ng regalo para sa isang magreretiro na katrabaho, alinman bilang bahagi ng isang grupo o indibidwal. Sa pagbuo ng mga ideya para sa mga regalo, isipin ang tungkol sa mga libangan o plano ng tao para sa buhay pagkatapos ng pagreretiro. Maaaring angkop na suriin sa asawa ng indibidwal ang mga ideya.

Ang pagreretiro ay hindi palaging isang masayang panahon, at mahalagang maging sensitibo sa damdamin ng isang taong maaaring nag-aalala o maaaring hindi kusang magretiro. Ang ilang mga tao ay nag-aalala na hindi na sila makadarama ng kapaki-pakinabang. Sa ganitong mga kaso, angkop na magpahayag ng pasasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa indibidwal. Lumayo sa mga pahayag ng pagbati.